X
تبلیغات
BEST BLOG

BEST BLOG

بهترين وبلاگ

منوچهر افبال


منوچهر اقبال (متولد ۲۱ مهر ۱۲۸۸ در خلیل آباد کاشمر، متوفی ۱۴ آذر ۱۳۵۶ تهران) سیاستمدار، پزشک بیماریهای عفونی، رئیس دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یک دوره نخست‌وزیر ایران بود.[۱]

خانواده و تحصیلات [ویرایش]

او فرزند میرزا ابوتراب خان مقبل‌السلطنه خراسانی معروف به «اقبال‌التولیه» بود. مادرش دختر حاج محمد خان بیگ کلانسر از خوانین مبارز دلاور بوشهربود که بر اثر در گیری های ان زمان با انگلیس به کاشمر هجرت نمودند. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد و دارالفنون تهران انجام داد. اقبال در ۱۳۰۵ عازم فرانسه شد و در سال ۱۳۱۱ به‌عنوان متخصص بیماری‌های عفونی از دانشگاه پزشكی پاريس فارغ‌التحصيل گرديد.

دکتر اقبال پس از بازگشت به ایران مشاغلی همچون ریاست اداره بهداری شهرداری مشهد، ریاست بخش بیماریهای عفونی بیمارستان رازی و دانشیاری و استادی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران را برعهده گرفت..[۲]

سیاست [ویرایش]

دکتر اقبال در جوانی در حزب اراده ملی سیدضیا و حزب دموکرات قوام‌السلطنه عضو شد و کار سیاسی خود را با معاونت وزارت بهداری در کابینه اول قوام (سال۱۳۲۱) آغاز کرد و سپس در کابینه‌های قوام، عبدالحسین هژیر، محمد ساعد و علی منصور به وزارت فرهنگ، راه، بهداری و کشور رسید. با روی کار آمدن سپهبد رزم‌آرا به استانداری آذربایجان رسید و ریاست دانشگاه تبریز را عهده دار شد. در سال ۱۳۳۱ به اروپا رفت و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ایران بازگشت و سناتور انتصابی تهران شد و سپس به وزارت دربار رسید..[۳]

دکتر اقبال در ۱۵ فروردین ۱۳۳۶ به نخست‌وزیری منصوب شد و تا شهریور ۱۳۳۹ این سمت را داشت. در دوران نخست‌وزیری او حزب ملیون به رهبری او و حزب مردم به رهبری امیراسدالله علم تشکیل شد.

انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در دوران نخست وزیری اقبال انجام گرفت. بعد از اعتراضاتی که از سوی احزاب و مردم شد، شاه این انتخابات را مردود اعلام کرد و دکتر منوچهر اقبال از سمت خود استعفاء داد. قانون از کجا آورده‌ای توسط دولت وی به مجلس ارائه گردید.[۴]

دکتر اقبال پس از نخست‌وزیری به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. دانشجویان در تظاهراتی اتومبیلش را آتش کشیدند. پس از این اقبال از ایران خارج شد. در سال ۱۳۴۲ که به ایران بازگشت به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد و تا پایان حیات خود در این سمت باقی ماند.[۵]

دكتر منوچهر اقبال موسس سازمان سازمان نظام پزشکی بود.

هویدا، وزیر دربار صبحگاهی به دیدن دکتر اقبال رفت و به امر اعلیحضرت استعفایش را خواست. یک ساعت بعد اقبال سکته قلبی کرد و درگذشت.[۶] دکتر منوچهر اقبال، در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۵۶ بر اثر سکته در سن ۶۸ سالگی بدرود حیات گفت

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 فروردین1391ساعت 9:40 PM  توسط سیدحسین سیدی  | 

زندگی نامه آلبرت انيشتين

برت اينتشين در چهاردهم مارس 1879 در شهر اولم آلمان از پدریبه نام هرمان اينشتين و مادریبه نام پيش از ازدواج پاولين كخ به دنيا آمد. او پسر اول از دو پسر خانواده بود. خانواده در سال بعد به شهر مونيخ كه در آن هرمان و برادرش يعقوب يك كارگاه مهندسیبرق داير كرده بودند نقل مكان كرد، يكسال پس از آن دختریبه نام ماريا نيز در خانواده به دنيا آمد

زندگینامه آلبرت انیشتینز

آلبرت اينتشين در چهاردهم مارس 1879 در شهر اولم آلمان از پدریبه نام هرمان اينشتين و مادریبه نام پيش از ازدواج پاولين كخ به دنيا آمد. او پسر اول از دو پسر خانواده بود. خانواده در سال بعد به شهر مونيخ كه در آن هرمان و برادرش يعقوب يك كارگاه مهندسیبرق داير كرده بودند نقل مكان كرد، يكسال پس از آن دختریبه نام ماريا نيز در خانواده به دنيا آمد. خانواده آنها با فرهنگ، كتاب دوست و دوستدار موسيقیبود و به داشتن شيوه هایفكریليبرال و مبرا از خشك انديشیمباهات میكرد. پيش از آنكه اينشتين به مدرسه برود واقعه ایرخ داد كه او را دگرگون كرد. به گفته خود او بچه چهار يا پنج ساله ایكه بودم پدرم به من يك قطب نما نشان داد ك از مشاهده آن احساس ديدن يك معجزه را كردم. در وراء اعماق آن گونه اشياء بايد چيزهايینهفته میبود- گسترش جهان انديشه ما به يك معنا با فاصله گرفتن از مفهوم معجزه است كه تحقق پيدا میكند.». اينشتين در شش سالگیوارد مدرسه شد. او گرچه آبش با معلمان ابتدايیخود در يك جوینمیرفت درآنجا عملكرد آموزشیخوبیداشت. او در سالهاینخست مدرسه شاگردیضعيف بود اما واقع امر آنست كه نمره هايیعالیمیگرفت و برخلاف روش يادگيریحفظیآزار دهنده و سخت مدرسه بارها شاگرد اول كلاس نيز شد. اينشتين در ده سالگیبه دبيرستان (گيمنازيوم) نمونه لوئيتپولد انتقال يافت و در آن تحت آموزش سخت سربازخانه مانند معمول آن ايام قرار گرفت. اينشتين تا پانزده سالگیدر گيمنازيوم لوئيتپولد باقیماند و در آن به گرفتن نمره هایخوب در دروس رياضیو زبان لاتين ادامه داد. او هميشه هم محبوب مربيان خود نبود. معلم درس يونانیاو زمانیبه پدر او هرمان گفته بود كه فرقینمیكند كه آلبرت چه رشته ایرا برایحرفه آينده زندگیخود انتخاب كند، هريك را برگزيند درآن ناكام خواهد ماند.
در دوره دبيرستان دو اتفاق درخور توجه خاص برایاو پيش آمد. نخست آنكه در دوازده سالگیمصمم به حل معمایجهان عظيم شد. در آن سال كه مطالعه مادام العمر خود درباره جهان عظيم را شروع كرد نسخه ایاز كتاب هندسه اقليدس نيز به چنگ آورد كه در آينده از آن بارها به نام كتاب مقدس هندسه ياد كرد. او حساب ديفرانسيل و انتگرال را نيز به شيوه خودآموزیياد گرفت. شخص ديگر موثر در زندگیاينشتين ماكس تالمود از دوستان نزديك خانوده او بود. او به اينشتين كتابهايیدرباره علوم و بعداً درباره فلسفه برایخواندن میداد و بعد ساعتها با او درباره آنها به گفتگو مینشت. سرگرمیذوقیاصلیاينشتين چه در روزهایدبيرستان و چه در سالهایآينده زندگیموسيقیبود. آلبرت با خودآموزینوازندگیپيانو را ياد گرفت و تا پايان عمر به نواختن پيانو و ويولن ادامه داد.

كسب و كار برقیپدر اينشتين در سال 1894 به شكست انجاميد و خانواده به شهر ميلان ايتاليا نقل مكان كرد اما آلبرت برایاينكه دبيرستان را تمام كند در مونيخ نزد اقوام باقیماند. او كه در مدرسه اكنون از پيش نيز ناشادتر شده بود و غم دوریاز خانواده هم داشت از كار مدرسه دل كنده و به آن بیاعتنا شد. نمرات امتحانیاش لطمه ديد و كار او به آنجا كشيد كه يكیاز معلمان از ویخواست ديگر از مدرسه برود. آلبرت اين پيشنهاد را پذيرفت و بیآنكه والدينش را مطلع كند گيمنازيوم را بدون اخذ مدرك ديپلم ترك كرد. اينشتين چندیبعد شنيد كه مؤسسه پلیتكنيك زوريخ از داوطلبان ديپلم دبيرستان نمیخواهد و به جایآن از آنها يك امتحان ورودیمیگيرد. ویبرایدادن اين امتحان در سال 1895 به زوريخ رفت و گرچه در امتحان مواد رياضیو علوم نجومیاز عهده برآمد، در كل موفق نشد پس از آن در سال 1896 بار ديگر در امتحان ورودیمؤسسه شركت كرد و اين بار برایگذرانيدن يك دوره چهارساله كه ویرا واجد شرايط شغل دبيریمیكرد، پذيرفته شد. اينشتين در بهار سال 1900 دوره درسیخود را در پلیتكنيك زوريخ تمام كرد و در جستجویيافتن كاریپرداخت. او درجه دانشگاهیخود را در رشته فيزيك و همزمان با سه دانشجویديگر كه هر سه بلافاصله با سمت مدرس دستيار به استخدام خود دانشگاه درآمدند گرفت. اينشتين كه مايل نبود از نظر مالیسربار خانواده باشد بويژه كه خانواده درگير مشكلات مالینيز بود سرانجام توانست يك شغل معلمیپاره وقت گرچه موقتیپيدا كند. اينشتين سرانجام در ماه ژوئن سال 1902 با مساعدت مارسل گراسمن در اداره ثبت اختراعات سوئيس در برن كاریبا عنوان كارشناس فنیدرجه سه بدست آورد. با فرارسيدن سال 1905 سن او ديگر به بيست و شش سال رسيد و در محيط كار خود اداره ثبت اختراعات شهر برن احترام زيادیكسب كرده بود. خلاقيت فكریاو در آن ايام از هر زمان ديگریبيشتر بود. اينشتين در ماه مه سال 1905 كار تأليف مكالمه ایرا به پايان آورد كه هفده سال بعد جايزه نوبل را نصيب او میكرد. او در ژوئن آن سال نيز مقاله ديگرینوشت كه به پاس آن به دريافت درجه دكترایدانشگاه زوريخ نائل آمد. اينشتين پس از چهار مقاله علمیديگر در مجله علمیبسيار معتبر آنالن در فيزيك منتشر كرد كه مقاله سوم آن نظريه نسبيت خاص ديد انسان درباره جهان هستیرا برایهميشه تغيير داد. او همه اين توفيقات را با كار در تنهايیدر اتاق پشتیآپارتمان كوچك خود در برن به دست آورد. نظريه نسبيت خاص را چنانچه بخواهيم برایيك دانشجویفيزيك خلاصه كنيم به اين صورت بيان میكنيم:

1- سرعت نور همواره ثابت است.

2- در حركت با سرعت نور زمان متوقف میشود.

3- در حركت با سرعت نور، جرم متحرك بينهايت میشود. E=MC2

بايد گفت نظريه نسبيت خاص مدعینسبیبودن همه چيز نيست و فقط میگويد كه چيزهايیمانند زمان و مكان (فضا) كه از نظر دنيا مطلق بودند، نسبیهستند و چيزیمانند سرعت نور كه نسبیانگاشته میشد، مطلق است.

بنا به اظهارات اينشتين نسبيت سبب میشود كه حوادث برایيك ناظر در مقايسه با ناظریديگر كندتر پيش بروند و اين شامل وقايع مربوط به زندگیمانند فرآيند پيرینيز میشود.

اينشتين به مقاله سال 1905 خود گونه ایپانوشت رياضینيز افزود. ویدر آنجا وجود رابطه ایبين انرژیو جرم را به اثبات رسانيد. به موجب فرمولیكه ویبرایكمیكردن آن رابطه به دست داد محتوایانرژی(E) مقدار ماده ایبه جرم M برابر با حاصلضرب مقدار جرم در مجذور سرعت نور (C) است. اين فرمول را عموماً به صورت E=MC2 مینويسند. مقاله سال 1905 اينشتين امروزه نه تنها به صورت يك نظريه بلكه به مثابه بيانیاز واقعیبودن نسبيت نيز پذيرفته اند. اهميت نظريه نسبيت خاص برایعلم به اندازه اهميت وجود اتم برایآن بنيادیاست. پس از نظريه نسبيت خاص، فرضيه نسبيت عام را پيشنهاد داد. چكيده آنچه اينشتين در نظريه نسبيت عام خويش نشان داه است چنين است:

1- جرم لختی(اينرسي) دو كلمه مختلف برایچيز واحدیاست (اصل هم ارزي)

2- در انديشه پيرامون فضا بايد چهار بعد را در نظر گرفت: طول، عرض، ارتفاع و زمان. زمان بعد چهارم است و
هر حادثه كه در كيهان رخ دهد در يك جهان چهار بعدیفضا- زمان است كه رویمیدهد.

3- فضا- زمان به سبب اجرام بزرگیمانند خورشيد خميده يا تورفته است. ميزان اين تورفتگیميزان قوت يا شدت ميدان جاذبه ثقلی(گراني) است. سياره ایمانند زمين كه به گرد خورشيد در حركت است مسيرش از آن رو بيضیشكل نيست كه خورشيد آن را به خود میكشد، بلكه از آن رو است كه ميدان (تورفتگیكه در فضا به سبب حضور جرم خورشيد به وجود آمده است) به گونه ایاست كه كوتاهترين مسير ممكنیكه سياره میتواند در فضا- زمان در پيش بگيرد يك بيضیاست. براساس دو فرضيه نسبيت خاص و عام انيشتين اندازه هایيك جسم متحرك در سمت حركت با سرعت نور به صفر تمايل پيدا میكند و زمان متوقف میشود. به اين دليل سرعت نور (000/ 300 كيلومتر بر ثانيه) بالاترين سرعت ممكن تمام سرعتهاست. انيشتين علاوه بر آن در كنار مسائل زيادیكه مطرح كرده است ادعا میكند كه كائنات پايان ناپذير نيست بلكه فضايیدر خود بسته و پايان پذير است. انيشتين علاوه بر چاپ و نشر نظريه نسبيت عام دو مقاله ديگر در سال 1917 انتشار داد. يكیاز اين دو مقاله به برانگيزیالكترونها به تابش نور میپرداخت كه مفهومیبود كه سرانجام اساس كار ليزر رها شد و ديگریبه ساختار كيهان میپرداخت كه امروز آن را عموماً اساس دانش كيهان شناسیجديد میدانند. اين تلاشهایفكریزياد در مدتیبه آن كوتاهیسرانجام لطمه خود را زد و او نيز مانند (نيوتن و ماكسول) در اثر آن كارهایفكریدشوار دچار ناراحتیعصبیشد وضع جسمیاو نيز به هم خورده بود. او حتیدر مدتیكه ضعف جسمیداشت به گونه چشمگيریمولد و خلاق بود از جمله فرضيه هایبعدیاو توضيح و بيان رياضياتیقوانين نيرویگرانش و الكترومغناطيس میباشند. در سالهایپايانیزندگیديگر تندرستیاو رو به زوال بود به طوريكه ديگر نه ويولن میتوانست بنوازد و نه توان انداختن زورق بادبانیخود را به آب داشت. اينشتين در تاريخ 19 آوريل سال 1955 در سن 76 سالگیدر حالیكه در خواب بود در بيمارستان پرينستون درگذشت اينشتين چيزیبيش از يك دانشمند، يك فيلسوف و يك سياستمدار بود. او مدتهایطولانیدر خاطره كسانیكه او را میشناختند زنده خواهد ماند. فردیمتعهد و فروتن كه نبوغ علمیاو شناخت و آگاهيهایجديدیرا از اسرار عالم برایتمام جهانيان به ارمغان آورد و در تاريخ بشر او به عنوان يكیاز بزرگترين متفكران كه در زمين وجود داشته و زندگیكرده است، به شمار میآيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 آذر1390ساعت 11:45 PM  توسط سیدحسین سیدی  | 

چند نكته براي شنا

کودکان برای لذت بردن از بازی‌های ورزشی باید با قوانین ایمنی آشنا شده و آنها را رعایت نمایند. بیشتر صدمات از عدم رعایت این قوانین ناشی می‌شوند...

۱) بعضی از ورزش‌ها نیازمند استفاده از تجهیزات ایمنی خاصی هستند. از جمله کلاه ایمنی، مچ بند، زانو بند و مانند اینها. با کمک مربی او می‌توانید این لوازم را تهیه کرده و فراموش نکنید که این تجهیزات باید نو و کاملا اندازه باشند.
۲) محوطه بازی کودک باید امن و دور از عوامل خطرآفرین باشد.
۳) گرم کردن بدن قبل از شروع ورزش و خنک کردن آن پس از ورزش بسیار مهم بوده و در کاهش کوفتگی و درد عضلانی بسیار مفید است.
۴) کودکان کم سال نباید به ورزش‌هایی بپردازند که موجب اخلال در کار رشد استخوا‌ن‌ها، عضلات و مفاصل آنها شده یا به این اندام‌ها صدمه وارد کند. بهترین روش پرداختن به ورزش‌های متنوعی است که روی یک اندام متمرکز نشده و طولانی هم نباشند. بدن‌سازی با وزنه قبل از سن بلوغ به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و پس از آن هم باید همواره تحت نظر مربی انجام گیرد.
۵) بهترین حالت در بازی و ورزش کودک زمانی است که او با هم‌سالان یا کودکان هم‌قد و قواره خود باشد.
۶) از آنجایی که بدن کودکان نسبت به بزرگسالان بسیار سریع‌تر گرم و سرد می‌شود آنها نباید به ورزش‌هایی بپردازند که بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد؛ نباید در هوای بسیار گرم (بالای ۳۰ درجه سانتی‌گراد) به ورزش و بازی بپردازند و نباید هنگام شنا به مدت‌طولانی در آب سرد باقی بمانند.
۷) معمولا کودکان نمی‌دانند که چه زمانی به نوشیدن آب نیاز دارند و اغلب قبل از اینکه احساس تشنگی کنند به آب نیاز دارند. آنها باید قبل، بعد و در حین ورزش و بازی آب بنوشند.
۸) هوای گرم به کرم‌های ضدآفتاب و کلاه لبه‌د‌ار نیاز دارند.
۹) مطمئن شوید که کودک به انجام کاری که نمی‌تواند انجام دهد یا از انجام آن وحشت دارد، مجبور نشده باشد.
۱۰) کودک نباید برای اینکه کاری را درست انجام نداده یا خوب بازی نکرده است مقصر دانسته نشود و مورد انتقاد و تمسخر قرار نگیرد.
۱۱) مراقب باشید هیچ‌کس از بین بازیکنان، مربی یا تماشاگران بر سرش فریاد نزند و او را متهم نکند.
۱۲) آسیب‌های ورزشی در مورد کودکان باید با دقت بسیار بیشتری درمان شود تا موجب اخلال در رشد آنها نشده و یا به نوعی معلولیت یا ناتوانی تبدیل نشود.

تاثیر شنا بر کاهش وزن مبتلایان به آرتروز

تاثیر شنا بر کاهش وزن مبتلایان به آرتروزتأثیر مثبت فراوانی که چند مرتبه شنا در طول یا عرض استخر بر سلامت ما می گذارد، باورکردنی نیست.
تأثیر مثبت ورزش بر سلامت روحی و جسمی ما غیر قابل انکار است. بهترین حالت زمانی است که شما برنامه ورزشی خاصی که متناسب با شیوه زندگی، علایق و شرایط جسمی تان باشد برگزینید، زیرا ورزش کاری است که باید از آن لذت ببرید.
اگر در فصل تابستان گرما شما را از انجام ورزش منصرف می کند به جای آنکه ورزش را قطع کنید، به شنا بپردازید. شنا نه تنها موجب طراوت و شادابی می شود، بلکه می تواند تأثیری معجزه آسا بر جسم و از بین رفتن آن کیلوهای اضافه بگذارد.
شنا سلامت را بهبود بخشیده و موجب تناسب تمام بدن می شود و قدرت، استقامت و انعطاف آن را تقویت می کند.
شنا به عنوان یک ورزش، با بدن بسیار ملایم تر برخورد می کند و آسیب های ناشی از آن در حداقل هستند.
وزن بدن در آب به یک دهم وزن واقعی تقلیل یافته و خاصیت شناوری در آب، از شدت ضربه های وارد شده بر مفاصل می کاهد. کم شدن وزن در آب به افرادی که بدن آماده ای ندارند کمک می کند تا راحت تر حرکت کنند. به این ترتیب، شنا به خصوص برای افراد مبتلا به آرتروز، مشکلات پشت و کمر، مشکلات ناشی از اضافه وزن، بارداری و در کل افرادی که نمی توانند به ورزش های خشک بپردازند بهترین انتخاب خواهد بود. علی رغم سبکی بدن در آب، شنا ورزشی سنگین به شمار می رود و تمام عضلات اصلی بدن را به حرکت وا می دارد. شنای کرال سینه، قورباغه و کرال پشت تقریباً از تمام عضلات اصلی بدن- شکم، عضلات دوسر و سه سر، سرین، عضلات پشت ران و چهارسر استفاده می کند.
شنا علاوه بر استفاده از گروه های متعدد ماهیچه ها، موجب انعطاف پذیری و حفظ نرمی مفاصل به خصوص در ناحیه لگن، گردن، شانه و دست و پا می شود. شنا در دسته ورزش های ایروبیک، هوازی قرار دارد زیرا چند دور شنا بیش از سه دقیقه زمان می برد و مقدار مصرف اکسیژن عضلات بسیار زیاد است. از مزایای دیگر شنا می توان به کاهش فشار خون اشاره کرد که به نوبه خود موجب کاهش خطر سکته قلبی می شود. این ورزش توان قلب را بالا برده و میزان خون پمپ شده به بدن را افزایش می دهد و همچنین با افزایش جریان خون در ریه، موجب سوخت کالری بیشتر می شود.
بنابر گزارش کارشناسان، ورزش های آبی دارای مزایای جسمی، اجتماعی و روحی متعددی هستند که تعدادی از آنها بدین قرارند بهبود یافتن قدرت و انعطاف پذیری بدن، استقامت و تعادل عضلانی بهتر (به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه ای در رشته های دیگر نیز به تمرینات آبی هم می پردازند) قلب قدرتمند، تناسب اندام، بهبود جریان خون، توان بخشی درمانی برای عضلات مستهلک و آسیب دیده و بهبود از تصادفات و آسیب های بدنی، کنترل وزن، از بین رفتن اضطراب و تنش های روحی و افزایش انرژی است.
این تصور غلط وجود دارد که چون بدن در طی شنا کردن متحمل فشار زیادی نمی شود پس نمی توان آن را ورزش خوبی دانست، در صورتی که هر چند بدن در آب سبک می شود اما برای هر حرکت باید بر مقاومت آب غلبه کرده، انرژی زیادی مصرف کند، به این ترتیب حتی راه رفتن در آب از پیاده روی در خشکی کالری بیشتری می سوزاند.
● انواع ورزش های قابل اجرا در آب از این قرارند
▪ راه رفتن و دویدن آهسته در آب: این دو ورزش در آب دارای همان مزایای راه رفتن و دویدن در خشکی هستند اما آسیب های کمتری در بر دارند. راه رفتن در آب می تواند در حالی که آب تا کمر یا سینه رسیده باشد انجام شود. مقاومت آب تأثیر این دو ورزش را بالا می برد.
▪ ایروبیک در آب : همانطور که گفتیم، ایروبیک در آب شامل حرکاتی برای تقویت قلب و عروق است، حرکات ایروبیک ریتمیک و منظم هستند و می توان حرکات را به مدت ۲۰ دقیقه در آب اجرا کرد. مقاومت آب، تأثیر مثبت این حرکات را افزایش می دهد.
▪ یوگا و حرکات نرمشی در آب: آب خود به عنوان ماده ای آرامش بخش شناخته شده است و حرکات آرام، آهسته و روان بخشی از یوگا در آب هستند. حرکات کششی و انعطاف پذیری : بهترین محیط برای تمرین و افزایش انعطاف پذیری بدن آب است که شامل حرکات کششی و حرکاتی برای تمام بدن است.
▪ ورزش هایی برای تقویت و تناسب اندام: شامل حرکاتی برای بالاتنه و پایین تنه است که هرچند مقاومت آب می تواند تأثیر آنها را بسیار افزایش دهد اما گاهی با وسایل مخصوص اجرا می شود تا این مقاومت هرچه بیشتر شود. نتیجه این حرکات عضلاتی کشیده، محکم و زیباست.
▪ دویدن آهسته و سریع در آب عمیق: در این ورزش، پا به کف استخر نمی رسد و حرکات دویدن در استخر عمیق اجرا می شود. به همین منظور از کمربندها، کفش ها و ابزارهای مختلفی برای شناور ماندن استفاده می شود.
▪ ورزش هایی در لبه استخر : دیوار استخر بهترین وسیله برای نگهداشتن بدن در حال انجام حرکات است و خود به عنوان یک وسیله برای انجام حرکات به کار می رود.
▪ کشش: حرکات کششی آهسته در میان حرکات ورزشی پر تحرک انجام می گیرد و موجب استراحت و بازگشت عضلات به حالت عادی شده، از دردناک شدن و کوفتگی بدن جلوگیری می کند.
▪ شنا: شنا معمول ترین ورزش در آب است که به شیوه های مختلف-کرال سینه و پشت، قورباغه و پروانه- اجرا می شود. شما می توانید شنا را با آموختن یکی از انواع آن آغاز کرده و پس از مهارت یافتن در آن به انواع دیگر شنا بپردازید.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 آذر1390ساعت 8:43 AM  توسط سیدحسین سیدی  | 

اطلاعاتی از جاذبه‌های گردشگری درهلند

پادشاهی هلند سرزمین گل و سد و کشتی و دوچرخه است. از بین کشور‌های اروپایی هلند یکی دیگر از مقاصد پر طرفدار توریستی از اروپا و خارج اروپاست...

اطلاعاتی از جاذبه‌های گردشگری درهلند

تابستان‌های هلند به توریست‌ها تعلق دارد. موزه‌ها رستوران‌ها و هتل‌ها پر ازجهانگردان است. تابستان‌های هلند از نظر آب و هوا متعادل تر است. زمستان‌های هلند سرد و پر بارش و یخبندان است ولی به دلیل کم ارتفاع بودن زمین در هلند آب و هوا با وزیدن باد تغییر می‌کند.
در ماه ژانویه مسابقات اسکیت روی یخ 200 کیلومتری به نام Elfstedentoch برگزار می‌شود. کارناوالی نیز در اواسط بهمن‌ماه برگزار می‌‌شود که هلندی‌ها با پوشیدن لباس‌های خنده‌دار در خیابان‌ها در آن شرکت می‌کنند.
30 آوریل برابر با 11 اردیبهشت روز ملکه یا Koninginnedag است که در این روز خیابان‌های آمستردام با دستفروش‌ها و بازار‌های خیابانی و جشن پر می‌شود. در این روز هر کس می‌تواند هر چیزی که می‌خواهد در خیابان بفروشد.
در شنبه دوم ماه مه تمام آسیاب‌های هلند در‌های خود را بر روی بازدید کنندگان می‌گشایند. این روز به نام روز ملی آسیاب یا Nationale Molendag معروف است.
فستیوال هلند در اواخر خرداد در آمستردام و لاهه برگزار می‌شود. فستیوال موسیقی نیز در اواسط تیرماه از بزرگترین فستیوال‌های موسیقی شهر هاگو است.
موزه ون گوگ در آمستردام آثار بزرگ این نقاش نامی را به نمایش می‌گذارد. بیش از 200 اثر از ون گوگ و چند نقاش بزرگ دیگر که از دوستان ون گوگ بوده‌اند در این موزه قرار دارد.
باغ کاکنهف (Keukenhof) بزرگترین باغ گل جهان است و چیره دستی طبیعت با هنر گلکاران هلندی هر سال 800 هزار بازدید کننده را تنها در دو ماه از سال به خود جذب می‌کند.
موزه ریجکس (Rijks) در آمستردام با مجموعه‌های تاریخی هنری با ارزش یکی از گران‌ترین گالری‌های جهان است.
پارک ملی هوگ ولوه (HogeVeluwe) در آمستردام با دارا بودن تپه‌ها و مرداب‌های زیبا یکی دیگر از محل‌های دیدنی آمستردام است.  این باغ در سال 1914 توسط یک زوج ثروتمند آلمانی هلندی خریداری شد. یکی از آن‌ها قصد داشت آن را به شکارگاه تبدیل کند ودیگری یک موزه. ولی سرانجام این پارک هم به شکارگاه تبدیل شد و هم به موزه!
حتماً سری به شهر روتردام بزنید. این بندر دارای آثار معماری متنوع معماران هلندی و جهانی است. به سکوی 185متری Euromast بروید و نگاهی به معماری و زیبایی‌های شهر بیندازید. به باغ وحش بلیج دراپ(Blijdorp) بروید و گونه‌های زیستی زیبای آنجا را ببینید.
به شهر‌های لاهه (Hague) و اوترخت (Utrecht) نیز سری بزنید.
پول رایج هلند یورو است و برای سفر به هلند به ویزای شنگن نیاز دارید.
برای رانندگی در هلند به گواهینامه بین‌المللی (IDP) نیاز دارید و هلند در 1+ ساعت گرینویچ قرار دارد
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 آذر1390ساعت 11:1 PM  توسط سیدحسین سیدی  | 

آفريقا-ماداگاسكار

ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای است واقع در اقیانوس هند، روبروی کرانه شرقی جنوب آفریقا. پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است.
ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است.

تاریخ

تاریخ نخستین نشستگاه انسانی در ماداگاسکار احتمالاً به سده چهارم پیش از میلاد می‌رسد.
ماداگاسکار از سال ۱۸۹۶ از جمله مستعمرات فرانسه بوده است ، این کشور در روز ۲۶ ژوئن ۱۹۶۰ به عنوان " جمهوری مالاگاسی " از فرانسه اعلام استقلال کرد ، در ادامه و در سال ۱۹۷۵ نام این کشور به " جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار " تغییر کرد
هستهٔ باشندگان (جمعیت) ماداگاسکار که مالاگاشی نامیده می‌شوند همکرد و ترکیبی از تیره‌های بانتو زبان آفریقا ، تازیان و مالایایی‌ها دانسته می‌شوند که این دو دسته اخیر در پی سفرهای بازرگانی دریایی به این جزیره رسیده و در آن نشیمن گزیدند. مالایایی نام همگانی تیره‌های منطقهٔ هند شرقی (مالزی ، فیلیپین و اندونزی) هستند که از آنجا در سراسر آسیای جنوب شرقی و آبخستهای اقیانوس آرام پراکنده شدند.

سیاست

در سال ۱۹۷۶ دیدیه راتسیراکا رئیس جمهور ماداگاسکار شد و حکومتی به نام پیشگام انقلاب ماداگاسکار را به عنوان تنها حزب در این کشور برقرار کرد . فعالیت احزاب سیاسی در سال ۱۹۹۰ در ماداگاسکار به رسمیت شناخته شد . در سال ۱۹۹۳ آلبرت زافی رهبر قوای جاوید که حزبی به نام جنبش پیش دموکراسی نیز تشکیل داده بود رئیس جمهور شد . فرانسوا راوونی از همین حزب نیز در سال ۱۹۹۳ نخست وزیر شد .
در سال ۲۰۰۲ میلادی مارک راولومانانا به سمت رئیس جمهور و در همین سال ژاک سیلا به عنوان نخست وزیر ماداگاسکار انتخاب شدند . در کودتایی که در سال 2009 میلادی از سوی ارتش صورت گرفت مارک راولومانانا از قدرت برکنار و استعفا داد و رهبر مخالفان به نام اندری راجوئلینا زمام امور را در دست گرفت.

جغرافیا

جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار[۱] جزیره‌ای است واقع در جنوب شرق آفریقا ، در میان آبهای اقیانوس هند ، شرق موزامبیک ، پایتخت این کشور شهر آنتاناناریوو[۲] با ,۱۴۰۳,۰۰۰ نفر می‌باشد . مساحت ماداگاسکار ۵۸۷،۰۴۱ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۲۰،۰۴۲،۵۵۱ نفر است .
از شهرهای مهم ماداگاسکار می‌توان به ، تواماسینا[۳] ۱۷۹,۰۴۵ نفر ، آنتسیرابه[۴] ۱۸۳,۰۰۰ نفر ، فینارانتسوا[۵] ۱۴۴,۲۲۵ نفر و ماهاجانگا[۶] ۱۳۵,۶۶۰ نفر اشاره کرد .

اقتصاد

واحد پول ماداگاسکار ، آریاری با واحد جزء ( ایرایمبیلانجا ) نام دارد . صادرات ماداگاسکار را ، قهوه ، وانیل ، شکر و ادویه جات تشکیل می‌دهد . ماداگاسکار از اعضای کشورهای اتحادیهٔ آفریقاست .
+ نوشته شده در  شنبه 19 آذر1390ساعت 1:41 PM  توسط سیدحسین سیدی  | 

آمريكا-آرژانتين

رژانتین کشوری است در آمریکای جنوبی. پایتخت آن بوئنوس آیرس است...

آرژانتین از لحاظ وسعت دومین کشور آمریکای جنوبی و در فهرست وسعت کشورها هشتم در جهان است. آرژانتین وسعتی به مساحت ۲۷۹۱۸۱۰ کیلومتر مربع از این قاره را اشغال کرده که بین آند (رشته کوه) در غرب و اقیانوس اطلس جنوبی در شرق و جنوب واقع شده‌است. این کشور از شمال با پاراگوئه و بولیوی، از شمال شرق با برزیل و اروگوئه، و از جنوب و غرب با شیلی مرز مشترک دارد. این کشور مدعی مالکیت محدوده‌های جزایر فالکلند (به اسپانیایی: جزایر مالویناس) و جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی می‌باشد. تحت عنوان جنوبگان آرژانتین، این کشور مدعی حاکمیت ² ۹۶۹۴۶۴ مایل مربع(۳۷۴۳۱۲ کیلومتر مربع)از قاره جنوبگان (قطب جنوب) است، که ادعاهای دیگری نیز درباره آنها از سوی شیلی و بریتانیای کبیر مطرح شده‌است.
نام
این کشور بطور رسمی جمهوری آرژانتین نامیده می‌شود (به اسپانیایی: República Argentina). برای برخی موارد قانونی Nación Argentina (کشور آرژانتین) نیز بکار می‌رود.
اسپانیایی‌های مهاجم در سال ۱۵۱۶ میلادی وارد آرژانتین شدند. آنان که در جست و جوی گنج بودند، این سرزمین را آرژانتین نامیدند که از واژه argentum به معنای نقره یافته شده در برخی از نقاط آن گرفته شده‌است.
مردم
در میان کشورهای آمریکای لاتین، آرژانتین طی سدهٔ بیستم بیشترین تعداد مهاجران را از آمریکای لاتین به‌خود دیده‌است. در سال ۲۰۰۱ آرژانتین ۱ میلیون مهاجر آمریکای لاتینی داشت که ۳۲ درصد آن از پاراگوئه بودند.[۲]
آرژانتین، میزبان بزرگ‌ترین جامعه یهودیان در آمریکای لاتین است
تاریخ
کشف و استعمار آرژانتین در اوایل سده شانزدهم از سوی اسپانیاییها آغاز شد. مهم‌ترین کاشفان اروپایی آرژانتین عبارت‌اند از: آمریگو وسپوچی (۱۵۰۲.م)_ خواندیاز دوسولی (۱۵۱۶.م)_ فردیناند ماژلان(۱۵۲۰.م).
در سال ۱۷۷۶.م سرزمین ریودولاپلاتا شامل آرژانتین_بولیوی_پاراگوئه و اوروگوئه به مرکزیت بوئنوس آیرس تحت ریاست نایب اللسلطنه اسپانیا تشکیل یافت تا اینکه در سال ۱۸۱۶.م بوئنوس آیرس و سرزمینهای مجاور آن بنام ایالات متحده لاپلاتا، پس از ۳۰۰ سال، استقلال یافت.
بخش‌های اداری
استان های آرژانتنین. آرژانتین مدعی حاکمیت و کنترل جزایر فالکلند (جزایر مالویناس)و بخشی از قاره جنوبگان بوده، که هر دو را به عنوان قسمتی از ایالت تییرا دل فیوگو خود محسوب می کند.
آرژانتین به ۲۳ ایالت تقسیم می‌شود («provincias» ؛ مفرد: «provincia» است)، و ۱ شهر خودگردان (که معمولاً به عنوان «پایتخت فدرال» اما مشروطه شناخته می‌شود: «پایتخت جمهوری» یا «پایتخت کشور») که با ستاره مشخص می‌گردد؛
1. شهر خودگردان بوینس آیرس
2. بوینس آیرس (ایالت)
3. کاتامارکا
4. چاکو
5. چوبوت
6. کوردوبا
7. کورینتس
8. انتره ریوز
9. فرموزا
10. ژوژوی
11. لاپامپا
12. لاریوجا
13. مندوزا
14. میسیونز
15. نوکوئین
16. ریونگرو
17. سالتا
18. سن خوآن
19. سن لوئیز
20. سنتا کروز
21. سانتافه
22. سانتیاگو دل استرو
23. تییرا دل فیوگو
24. توکومین
نام رسمی کنونی بخش فدرال، «شهر خودگردان بوینس آیرس» می‌باشد. بوینس آیرس از زمان یکپارچگی کشور آرژانتین پایتخت آن بوده‌است، اما برنامه‌ای وجود داشته تا مرکز اداری کشور به مکان دیگری منتقل شود. طی دوره ریاست جمهوری رائول آلفونسو، قانونی تصویب شد که دستور می‌داد انتقال پایتخت فدرال به ویدما، شهری دی ایالت پاتوگونیایی ریو نگرو منتقل شود. مطالعات پیرامون آن زمانی در حال انجام بود که مشکلات اقتصادی در سال ۱۹۸۹ این برنامه را از پای درآورد. اما این قانون هرگز رسماً لغو نشد، آن به یک یادگار تاریخی محض تبدیل شد، و برنامه آن نیز به فراموشی سپرده شد.
ایالات به واحدهای ثانویه کوچک‌تری تحت عنوان «بخش هاً یا بخش‌های آرژانتین| بخش‌ها تقسیم می‌شوند. در این کشور ۳۷۶ بخش وجود دارد. ایالت، ایالت بوینس آیرس| بوینس آیرس دارای ۱۳۴ واحد مشابه با آن به نام» بلوک «می‌باشد.» بخش‌ها «و» بلوک‌ها " نیز به زیرمجموعه‌های کوچک‌تر شهرداریها یا نواحی تقسیم می‌شوند.
بزرگ‌ترین شهرهای اصلی در آرژانتین عبارت‌اند از بوئنوس آیرس، کوردوبا، روزاریو، مندوزا، توکومین، لاپلاتا، ماردل پلاتا، سالتا، سانتافه، سن خوآن، رزیستنسیا، و نوکوئین.
جغرافیا
مرز آرژانتین تقریبا از شمال تا جنوب ۳۷۰۰ کیلومتر، و از شرق تا غرب ۱۴۰۰ کیلومتر می‌باشد. این کشور را می‌توان تقریبا به چهار قسمت تقسیم نمود: دشتهای حاصلحیز پامپا در مرکز کشور، قسمت کشاورزی در فلات، جلگه غنی از نفت پاتاگونیا در نیمه جنوبی پایین ایالت تییرا دل فیوگو؛ فلاتهای نیمه گرمسیری گرانچاکو در شمال، و رشته کوه‌های پرپیچ و خم آند در امتداد مرز غربی با شیلی.
بلندترین نقطه از سطح دریا در آرژانتین در ایالت مندوزا قرار دارد. کوه آکنکاگوا، در ارتفاع ۶۹۶ متر از سطح دریا، مرتفع ترین کوه کشورهای آمریکایی، در نیمکره جنوبی می‌باشد، [۴][۵] و پست ترین نقطه در لاگونا دلکاربیون در ایالت سانتاکروز با ارتفاع ۱۰۵- متر (۳۴۴- فوت) زیر سطح دریا است.[۶] این نقطه همچنین پست ترین نقطه بر روی قاره آمریکای جنوبی می‌باشد. مرکز جغرافیایی کشور در بخش مرکزی جنوب لاپالما واقع شده‌است.
این کشور نسبت به بخشی از جنوبگان ادعای ارضی دارد، جایی که برای مدت بیش از یک قرن پایگاه اورکاداس از آغاز سال ۱۹۰۴، تحت حضور اشغالگرانه و پیوسته دیگر کشورها قرار گرفته‌اس
+ نوشته شده در  شنبه 19 آذر1390ساعت 1:38 PM  توسط سیدحسین سیدی  | 

چند حدیث از امام صادق (ع)

حدیث 1 :
امام جعفر صادق (ع) : سلیمان دیلمی می گوید : به امام صادق - علیه السلام - عرض كردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمی دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .
محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبیه قال : قلت لابی عبدالله - علیه السلام - فلان بن عبادته و دینه و فضله ! فقال : كیف عقله ؟ قلت : لا أدری : فقال : ان الثواب علی قدر العقل .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 12

***براي خواندن احاديث ارزشمند اما صادق (ع) به ادامه مطلب بروريد***


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 6 آذر1390ساعت 9:56 PM  توسط سیدحسین سیدی  | 

خدا

جسم و تن من خاك شد

جانم بَرِ افلاک شد

از تن رها کردی مرا

از خود برون کردی مرا

جام و می و پیمانه را

در روح و جانم ریختی

من شور عشق آموختم

من جسم خود را سوختم

 

برای مشاهده این شعر زیبا وخواندنی ادامه مطلب را از دست ندهید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 28 آبان1390ساعت 2:30 PM  توسط سیدحسین سیدی  |